• 1388/07/26  شهادت سرداران شوشتری و محمدزاده
  • 1390/07/25 استخدام فرزند شهید در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان(حاج جعفر)
  • 1391/07/25 شهادت سردار حبیب لک زائی