سوابق علمی
  • دکترای افتخاری ایثارگران (مدیریت)
  • کارشناسی ارشد مدیریت دفاعی
  • کارشناسی مدیریت دولتی
  • تکنسین در امور بسیج (در طول عمر 33سال خدمت)